1. Algemene Voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Christophe de Wit gegeven coachings, begeleidingen, workshops, trainingen of opleidingen, behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.
1.2. Door het enkele feit van het inschrijven voor een door Christophe de Wit georganiseerde coaching, begeleiding, workshop, training of opleiding, wordt de cliënt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben, behoudens wanneer de partijen er uitdrukkelijk schriftelijk van afwijken.
1.3. De tekst van de algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van Christophe de Wit

2. Annulatievoorwaarden

2.1 Annulatie of verplaatsing van een individuele loopbaan- of coachingsessie dient minimaal 48 uur op voorhand worden doorgegeven via mail op christophe@ifocus-coaching.be of telefonisch via 0492-106819
2.2 Indien de deelnemer aan de geplande coachingsessie zonder voorafgaande verwittiging niet op de afspraak aanwezig is, of indien de afspraak minder dan 48 uur op voorhand wordt geannuleerd zonder dat er sprake is van overmacht, zal het volledig verschuldigde bedrag van de betreffende sessie in rekening gebracht worden. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur per mail.
Indien het een sessie betreft in het kader van loopbaanbegeleiding met VDAB loopbaancheques wordt een volledig gesprek geregistreerd en zal de deelnemer hiervoor akkoord geven door zijn/haar handtekening te plaatsen voor registratie of dit via mail bevestigen.
2.3 Indien Christophe de Wit door een overmachtssituatie van tijdelijke aard de afspraak annuleert, wordt een nieuwe afspraak vastgelegd op een zo nabij mogelijke datum. Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,…